FRAZER NASH & FRAZER NASH BMW. - TRUCK-UK HISTORIC